Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 to dokument, który określa ścieżkę rozwoju zawodowego nauczyciela na okres trzech lat. Powinien zawierać cele, jakie nauczyciel chce osiągnąć w tym czasie, oraz sposoby ich realizacji. Plan jest istotny, ponieważ pozwala nauczycielowi na systematyczne doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy, a także na awans zawodowy.

Cele Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019

Cele Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 powinny być:

spójne z celami szkoły, realistyczne i osiągalne, mierzalne, określone w czasie, spójne z potrzebami uczniów.

Sposoby realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019

Sposoby realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 mogą być różne. Nauczyciel może skorzystać z następujących form doskonalenia zawodowego:

kursy i szkolenia, warsztaty i konferencje, studia podyplomowe, samokształcenie, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Problemy związane z realizacją Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019

Istnieje kilka problemów, które mogą utrudniać realizację Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019. Należą do nich m.in.:

brak czasu, brak środków finansowych, brak wsparcia ze strony dyrekcji szkoły, brak motywacji ze strony nauczyciela.

Rozwiązania problemów związanych z realizacją Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019

Aby rozwiązać problemy związane z realizacją Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019, można zastosować następujące rozwiązania:

ustalenie priorytetów i skupienie się na najważniejszych celach, wyszukiwanie okazji do doskonalenia zawodowego, które są dostępne bezpłatnie lub za niewielką opłatą, zwrócenie się o wsparcie do dyrekcji szkoły lub innych nauczycieli, motywowanie się do realizacji celów poprzez wyznaczanie sobie nagród lub kar.

Przykłady Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 może zawierać różne cele i sposoby ich realizacji. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

Nauczyciel chce poprawić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W tym celu planuje uczestniczyć w kursie “TIK w edukacji” oraz przeprowadzić kilka lekcji z wykorzystaniem TIK. Nauczyciel chce pogłębić swoją wiedzę na temat historii Polski. W tym celu planuje przeczytać kilka książek na ten temat oraz uczestniczyć w konferencji “Historia Polski – nowe spojrzenie”. Nauczyciel chce poprawić swoje umiejętności w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu planuje uczestniczyć w warsztatach “Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz opracować kilka scenariuszy lekcji dostosowanych do potrzeb tych uczniów. Nauczyciel chce poprawić swoje umiejętności w zakresie oceniania uczniów. W tym celu planuje uczestniczyć w kursie “Ocenianie kształtujące” oraz opracować kilka nowych narzędzi oceniania.

Opinie ekspertów na temat Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019

Eksperci ds. edukacji podkreślają, że Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 jest ważnym dokumentem, który pozwala nauczycielom na systematyczne doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy. Eksperci zalecają, aby nauczyciele starannie opracowali swój Plan Rozwoju Zawodowego, biorąc pod uwagę cele szkoły, potrzeby uczniów oraz swoje własne zainteresowania i predyspozycje.

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 jest dokumentem, który powinien być regularnie aktualizowany i modyfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb szkoły, uczniów i samego nauczyciela. Dzięki temu Plan Rozwoju Zawodowego będzie zawsze aktualny i będzie skutecznie wspierał nauczyciela w jego rozwoju zawodowym.

Ważne punkty dotyczące Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład

 • Cele mierzalne i osiągalne
 • Dostosowany do potrzeb uczniów
 • Spójny z celami szkoły
 • Realizowany systematycznie
 • Regularnie aktualizowany

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład jest ważnym dokumentem, który wspiera nauczyciela w jego rozwoju zawodowym.

Cele mierzalne i osiągalne

Jednym z najważniejszych elementów Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład jest wyznaczenie celów mierzalnych i osiągalnych. Cele mierzalne to takie, które można zmierzyć i ocenić, czy zostały osiągnięte. Cele osiągalne to takie, które nauczyciel jest w stanie osiągnąć w określonym czasie i przy dostępnych zasobach.

Cele mierzalne i osiągalne powinny być SMART, czyli:

 • Specyficzne (konkretne i szczegółowe)
 • Mierzalne (możliwe do zmierzenia i oceny)
 • Atrakcyjne (motywujące dla nauczyciela)
 • Realistyczne (osiągalne w określonym czasie i przy dostępnych zasobach)
 • Terminowe (określone w czasie)

Przykładowe cele mierzalne i osiągalne dla nauczyciela kontraktowego:

 • Przeprowadzenie 10 lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ciągu roku szkolnego.
 • Podniesienie średniej ocen uczniów z matematyki o 10% w ciągu roku szkolnego.
 • Opracowanie 5 nowych scenariuszy lekcji dostosowanych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ciągu roku szkolnego.
 • Uczestnictwo w 2 konferencjach naukowych poświęconych edukacji w ciągu roku szkolnego.
 • Opublikowanie 1 artykułu naukowego w czasopiśmie branżowym w ciągu roku szkolnego.

Cele mierzalne i osiągalne pomagają nauczycielowi skupić się na najważniejszych zadaniach i systematycznie monitorować swój rozwój zawodowy. Dzięki temu nauczyciel może skuteczniej osiągać swoje cele i awansować zawodowo.

Cele mierzalne i osiągalne są kluczowe dla skutecznego Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład. Pomagają nauczycielowi skupić się na najważniejszych zadaniach i systematycznie monitorować swój rozwój zawodowy. Dzięki temu nauczyciel może skuteczniej osiągać swoje cele i awansować zawodowo.

Dostosowany do potrzeb uczniów

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład powinien być dostosowany do potrzeb uczniów, z którymi nauczyciel pracuje. Oznacza to, że cele i sposoby ich realizacji powinny być ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia i wyników uczniów.

Nauczyciel może dostosować swój Plan Rozwoju Zawodowego do potrzeb uczniów na wiele sposobów, np.:

 • Przeprowadzając diagnozę potrzeb uczniów na początku roku szkolnego.
 • Dostosowując metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Tworząc zróżnicowane materiały dydaktyczne, które odpowiadają różnym stylom uczenia się uczniów.
 • Zapewniając uczniom dodatkowe wsparcie w nauce, jeśli tego potrzebują.
 • Monitorując postępy uczniów i dostosowując swoje działania do zmieniających się potrzeb.

Dostosowując swój Plan Rozwoju Zawodowego do potrzeb uczniów, nauczyciel może skuteczniej wspierać ich rozwój i osiąganie sukcesów w nauce.

Dostosowanie Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład do potrzeb uczniów jest kluczowe dla skutecznej pracy nauczyciela. Pomaga mu skupić się na najważniejszych zadaniach i systematycznie monitorować swój rozwój zawodowy. Dzięki temu nauczyciel może skuteczniej osiągać swoje cele i awansować zawodowo, a także przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia i wyników uczniów.

Spójny z celami szkoły

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład powinien być spójny z celami szkoły, w której nauczyciel pracuje. Oznacza to, że cele i sposoby ich realizacji powinny być ukierunkowane na osiąganie celów szkoły.

 • Cele szkoły są określone w jej statucie i programie rozwoju.
  Nauczyciel może zapoznać się z tymi dokumentami i dostosować swój Plan Rozwoju Zawodowego do celów szkoły.
 • Cele szkoły mogą być również określone w innych dokumentach, np. w planie pracy szkoły lub planie dydaktyczno-wychowawczym.
  Nauczyciel powinien śledzić te dokumenty i modyfikować swój Plan Rozwoju Zawodowego w razie potrzeby.
 • Spójność Planu Rozwoju Zawodowego z celami szkoły jest ważna, ponieważ pozwala nauczycielowi skuteczniej wspierać osiąganie tych celów.
  Dzięki temu nauczyciel może przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia i wyników uczniów w szkole.

Spójność Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład z celami szkoły jest kluczowa dla skutecznej pracy nauczyciela. Pomaga mu skupić się na najważniejszych zadaniach i systematycznie monitorować swój rozwój zawodowy. Dzięki temu nauczyciel może skuteczniej osiągać swoje cele i awansować zawodowo, a także przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia i wyników uczniów w szkole.

Realizowany systematycznie

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład powinien być realizowany systematycznie. Oznacza to, że nauczyciel powinien regularnie podejmować działania w celu osiągnięcia swoich celów. Systematyczna realizacja Planu Rozwoju Zawodowego pozwala nauczycielowi:

 • Skuteczniej osiągać swoje cele.
 • Monitorować swój rozwój zawodowy.
 • Dostosowywać swój Plan Rozwoju Zawodowego do zmieniających się potrzeb.
 • Awansować zawodowo.

Aby systematycznie realizować swój Plan Rozwoju Zawodowego, nauczyciel powinien:

 • Ułożyć harmonogram działań, które pozwolą mu osiągnąć swoje cele.
 • Regularnie monitorować swoje postępy i dokonywać korekt w razie potrzeby.
 • Korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, takich jak kursy, szkolenia, warsztaty i konferencje.
 • Współpracować z innymi nauczycielami i wymieniać się doświadczeniami.
 • Dokumentować swoje działania i osiągnięcia.

Systematyczna realizacja Planu Rozwoju Zawodowego jest kluczowa dla skutecznej pracy nauczyciela. Pomaga mu skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągać swoje cele. Dzięki temu nauczyciel może przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia i wyników uczniów w szkole.

Realizacja Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład w sposób systematyczny jest kluczowa dla skutecznej pracy nauczyciela. Pomaga mu skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągać swoje cele. Dzięki temu nauczyciel może przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia i wyników uczniów w szkole.

Regularnie aktualizowany

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 Przykład powinien być regularnie aktualizowany. Oznacza to, że nauczyciel powinien dostosowywać go do zmieniających się potrzeb swoich uczniów, szkoły i własnego rozwoju zawodowego.

 • Plan Rozwoju Zawodowego powinien być aktualizowany co najmniej raz w roku.
  Nauczyciel może to zrobić na początku nowego roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego, jeśli zajdą jakieś istotne zmiany.
 • Aktualizacja Planu Rozwoju Zawodowego powinna polegać na:

  • Ocenie osiągniętych celów.
  • Zidentyfikowaniu nowych potrzeb uczniów, szkoły i własnego rozwoju zawodowego.
  • Ustaleniu nowych celów i sposobów ich realizacji.
 • Regularna aktualizacja Planu Rozwoju Zawodowego pozwala nauczycielowi:

  • Skuteczniej osiągać swoje cele.
  • Monitorować swój rozwój zawodowy.
  • Dostosowywać swój Plan Rozwoju Zawodowego do zmieniających się potrzeb.
  • Awansować zawodowo.

Regularna aktualizacja Planu Rozwoju Zawodowego jest kluczowa dla skutecznej pracy nauczyciela. Pomaga mu skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągać swoje cele. Dzięki temu nauczyciel może przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia i wyników uczniów w szkole.

Obrazy Referencje :

Categorized in:

Przyklad,

Last Update: January 14, 2024