Opinia Opiekuna Stażu Na Nauczyciela Mianowanego 2018 Przykład

„Opinia Opiekuna Stażu Na Nauczyciela Mianowanego 2018 Przykład” to dokument, który stanowi ocenę pracy nauczyciela stażysty przez jego opiekuna stażu. Opinia ta jest ważnym elementem procesu awansu zawodowego nauczyciela, ponieważ stanowi podstawę do wydania decyzji o nadaniu mu stopnia nauczyciela mianowanego.

Jak napisać opinię opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego?

Opinia opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego powinna być napisana w sposób obiektywny i rzetelny. Powinna zawierać ocenę pracy nauczyciela stażysty w różnych obszarach, takich jak:

 • przygotowanie merytoryczne,
 • umiejętności dydaktyczne,
 • postawa wobec uczniów,
 • współpraca z rodzicami,
 • zaangażowanie w życie szkoły.

W opinii opiekun stażu powinien również wskazać mocne i słabe strony nauczyciela stażysty oraz zalecić mu kierunki dalszego rozwoju zawodowego.

Co powinna zawierać opinia opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego?

Opinia opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego powinna zawierać:

 • dane osobowe nauczyciela stażysty,
 • dane osobowe opiekuna stażu,
 • okres odbywania stażu,
 • przedmiot, którego dotyczy staż,
 • ocenę pracy nauczyciela stażysty,
 • zalecenia dotyczące dalszego rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Opinia powinna być podpisana przez opiekuna stażu i nauczyciela stażysty.

Jakie są problemy związane z opinią opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego?

Z opinią opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego związane są pewne problemy, takie jak:

 • subiektywizm oceny,
 • brak jasnych kryteriów oceny,
 • brak możliwości odwołania się od opinii opiekuna stażu,
 • długi czas oczekiwania na wydanie opinii.

Te problemy sprawiają, że opinia opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego jest często krytykowana przez nauczycieli.

Jakie są rozwiązania problemów związanych z opinią opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego?

Aby rozwiązać problemy związane z opinią opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego, można:

 • wprowadzić jasne kryteria oceny,
 • dać nauczycielom możliwość odwołania się od opinii opiekuna stażu,
 • skrócić czas oczekiwania na wydanie opinii.

Te rozwiązania pozwoliłyby na zwiększenie obiektywności i rzetelności opinii opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego.

Przykłady opinii opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego

Oto kilka przykładów opinii opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego:

 • Nauczyciel stażysta wykazuje się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Ma szeroką wiedzę z zakresu swojego przedmiotu i potrafi przekazać ją uczniom w sposób jasny i przystępny.
 • Nauczyciel stażysta posiada wysokie umiejętności dydaktyczne. Potrafi prowadzić ciekawe i angażujące lekcje, które sprzyjają rozwojowi uczniów.
 • Nauczyciel stażysta ma bardzo dobrą postawę wobec uczniów. Jest życzliwy, cierpliwy i wyrozumiały. Potrafi nawiązać z uczniami pozytywne relacje.
 • Nauczyciel stażysta aktywnie współpracuje z rodzicami. Informuje ich o postępach ich dzieci w nauce i jest otwarty na ich sugestie.
 • Nauczyciel stażysta jest zaangażowany w życie szkoły. Bierze udział w szkolnych uroczystościach i imprezach oraz chętnie współpracuje z innymi nauczycielami.

To tylko kilka przykładów opinii opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego. Każda opinia jest inna i zależy od indywidualnych cech nauczyciela stażysty.

„Opinia Opiekuna Stażu Na Nauczyciela Mianowanego 2018 Przykład” to ważny dokument, który stanowi podstawę do wydania decyzji o nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela mianowanego. Opinia ta powinna być napisana w sposób obiektywny i rzetelny, a także zawierać ocenę pracy nauczyciela stażysty w różnych obszarach.

Obrazy Referencje :

Categorized in:

Przyklad,

Last Update: February 18, 2024