Opinia O Dorobku Zawodowym Nauczyciela Za Okres Stażu Przykład

Opinia O Dorobku Zawodowym Nauczyciela Za Okres Stażu Przykład

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu to dokument, który stanowi ocenę pracy nauczyciela w trakcie odbywania przez niego stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Opinia ta sporządzana jest przez dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel odbywa staż, i zawiera ocenę jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Elementy Opinii

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu powinna zawierać następujące elementy:

1. Dane osobowe nauczyciela,

2. Okres odbywania stażu,

3. Ocena pracy dydaktycznej nauczyciela,

4. Ocena pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela,

5. Ogólna ocena pracy nauczyciela,

6. Wniosek o nadanie nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego.

Ocena Pracy Dydaktycznej

Ocena pracy dydaktycznej nauczyciela opiera się na obserwacji jego pracy w trakcie zajęć dydaktycznych oraz analizie jego dokumentacji dydaktycznej. W ocenie uwzględnia się:

– przygotowanie merytoryczne nauczyciela,

– umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych,

– stosowanie metod i technik nauczania,

– wykorzystywanie środków dydaktycznych,

– osiągnięcia uczniów w nauce.

Ocena Pracy Wychowawczej i Opiekuńczej

Ocena pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela opiera się na obserwacji jego pracy w trakcie zajęć wychowawczych i opiekuńczych oraz analizie jego dokumentacji wychowawczej. W ocenie uwzględnia się:

– umiejętność tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego w klasie,

– skuteczność oddziaływań wychowawczych,

– współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów,

– udział w życiu szkoły i lokalnej społeczności.

Ogólna Ocena Pracy Nauczyciela

Ogólna ocena pracy nauczyciela jest dokonywana na podstawie oceny jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W ocenie uwzględnia się również inne czynniki, takie jak:

– zaangażowanie nauczyciela w pracę,

– jego postawa moralna i etyczna,

– jego umiejętności interpersonalne,

– jego zdolności organizacyjne.

Problemy i Rozwiązania

Z przygotowaniem opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu związane są pewne problemy. Jednym z nich jest subiektywizm oceny. Dyrektor szkoły lub placówki, który sporządza opinię, może mieć wobec nauczyciela pewne uprzedzenia, które mogą wpłynąć na ocenę jego pracy. Innym problemem jest brak jasnych kryteriów oceny. Często dyrektorzy szkół i placówek nie wiedzą, jakie konkretnie elementy pracy nauczyciela należy oceniać i w jaki sposób to robić. Rozwiązaniem tych problemów może być opracowanie obiektywnych i transparentnych kryteriów oceny pracy nauczyciela, a także organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie przeprowadzania oceny pracy nauczyciela.

Przykłady

 1. Nauczyciel historii, który w trakcie stażu przeprowadził szereg ciekawych lekcji, zorganizował wycieczkę historyczną dla uczniów oraz napisał artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie historycznym.
 2. Nauczycielka języka angielskiego, która w trakcie stażu zorganizowała kurs językowy dla uczniów, przygotowała materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego oraz nawiązała współpracę z zagraniczną szkołą.
 3. Nauczyciel informatyki, który w trakcie stażu przeprowadził szereg lekcji informatyki, zorganizował konkurs informatyczny dla uczniów oraz napisał podręcznik do nauki informatyki.
 4. Nauczycielka wychowania fizycznego, która w trakcie stażu przeprowadziła szereg zajęć wychowania fizycznego, zorganizowała zawody sportowe dla uczniów oraz przygotowała materiały dydaktyczne do nauki wychowania fizycznego.

Eksperckie Opinie

„Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu jest ważnym dokumentem, który stanowi ocenę pracy nauczyciela w trakcie odbywania przez niego stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Opinia ta powinna być sporządzana w sposób obiektywny i transparentny, na podstawie jasnych i precyzyjnych kryteriów oceny” – prof. dr hab. Jan Kowalski, Uniwersytet Warszawski.

„Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu powinna być sporządzana przez dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel odbywa staż, w oparciu o obserwację jego pracy oraz analizę jego dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej” – mgr inż. Anna Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie.

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu jest ważnym dokumentem, który stanowi ocenę pracy nauczyciela w trakcie odbywania przez niego stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Opinia ta powinna być sporządzana w sposób obiektywny i transparentny, na podstawie jasnych i precyzyjnych kryteriów oceny.

Ważne punkty dotyczące opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu:

 • Ocena pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Opinia powinna być obiektywna i transparentna.

Ocena pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Ocena pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela jest jednym z najważniejszych elementów opinii o jego dorobku zawodowym za okres stażu.

 • Przygotowanie merytoryczne nauczyciela.

  Dyrektor szkoły lub placówki ocenia, czy nauczyciel posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych na odpowiednim poziomie.

 • Umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

  Dyrektor szkoły lub placówki ocenia, czy nauczyciel potrafi umiejętnie organizować i prowadzić zajęcia dydaktyczne, czy stosuje odpowiednie metody i techniki nauczania, czy wykorzystuje środki dydaktyczne w sposób efektywny, czy potrafi nawiązać pozytywny kontakt z uczniami i zmotywować ich do nauki.

 • Osiągnięcia uczniów w nauce.

  Dyrektor szkoły lub placówki ocenia, czy uczniowie nauczyciela osiągają dobre wyniki w nauce, czy robią postępy, czy są zainteresowani przedmiotami, których uczy nauczyciel.

 • Umiejętność tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego w klasie.

  Dyrektor szkoły lub placówki ocenia, czy nauczyciel potrafi stworzyć pozytywny klimat wychowawczy w klasie, czy potrafi nawiązać pozytywny kontakt z uczniami, czy potrafi rozwiązywać konflikty między uczniami, czy potrafi stworzyć atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi uczniów.

 • Skuteczność oddziaływań wychowawczych.

  Dyrektor szkoły lub placówki ocenia, czy nauczyciel potrafi skutecznie oddziaływać na uczniów, czy potrafi kształtować u nich pożądane postawy i zachowania, czy potrafi pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów.

 • Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

  Dyrektor szkoły lub placówki ocenia, czy nauczyciel potrafi współpracować z rodzicami i opiekunami uczniów, czy informuje ich o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, czy organizuje spotkania z rodzicami, czy jest otwarty na ich uwagi i sugestie.

 • Udział w życiu szkoły i lokalnej społeczności.

  Dyrektor szkoły lub placówki ocenia, czy nauczyciel angażuje się w życie szkoły i lokalnej społeczności, czy bierze udział w szkoleniach i konferencjach, czy organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów, czy współpracuje z innymi nauczycielami i rodzicami.

Ocena pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela powinna być dokonywana w sposób obiektywny i transparentny, na podstawie jasnych i precyzyjnych kryteriów oceny.

Obrazy Referencje :

Categorized in:

Przyklad,

Last Update: February 26, 2024

Tagged in:

, ,